fredag, maj 14, 2004

David Reimer, ett ideologiskt experiment

David Reimer genomgick tidigt i livet en operation av penis. Operationen syftade till att underlätta urinavgivelse. Operationen misslyckades fatalt och ansvarig läkare opererade bort penis i ett första steg att istället omvandla David till en flicka. Läkaren utgick från att det inte av naturen var givet vilken könsidentitet ett barn erhåller utan endast ett resultat av uppfostran och samhällsnorm. Därmed ansågs det inte föreligga något hinder mot att omvandla David till en flicka genom lämplig uppfostran i kombination med tillförsel av kvinnligt könshormon. Experimentet föreföll inledningsvis utfalla väl, men när David uppnådde könsmogen ålder slog experimentet bakut. David revolterade kraftigt mot tillvaron i livet och slutligen bekände även Davids far omständigheterna kring sonens existens.

Davids liv kantades av återkommande depressioner och frustration inför åsamkade livssituation. I vuxen ålder försökte David förgäves återskapa en manlig identitet. Davids situation exemplifierar väl faran i att åsidosätta vetenskapliga fakta till förmån för ideologiska ställningstaganden. David tvingades utstå ett vansinnigt experiment med anledning av läkarexpertisens ovilja att acceptera naturens beskaffenhet. Måhända bör viktig lärdom tillföras nutida samhällsdebatt med anledning av att olika debattörer hyser påtaglig oförmåga att acceptera en verklighet som inte ger legitimitet åt önskvärd politisk ståndpunkt. En konstruktiv och långsiktigt framgångsrik politik bör förankras i en existerande verklighet oavsett huruvida verkligheten upplevs tilltalande eller inte.

Hur ändade egentligen experimentet med David Reimer ?
David Reimer dog den 4 Maj 2004. Hans familj hävdade att han begick självmord. David blev 38 år.