lördag, december 03, 2005

Avskeda statsminister Göran Persson

Katastrofkommissionens rapport borde föranleda statsminister Göran Perssons avgång. Statsministerns oförmåga att inse nationens behov av en nationell krishanteringsorganisation förorsakade omfattande lidande och död i samband med naturkatastrofen i Sydostasien. Katastrofkommissionens rapport sammanfattade Göran Perssons inkompetenta agerande med följande ord:

"Statsminister Göran Persson hade då tsunamin inträffade innehaft
sitt ämbete under mer än åtta år. Frågan om krisledning har
aktualiserats i olika sammanhang, främst i samband med beredningen
av Sårbarhets- och säkerhetsutredningens betänkande och de
propositioner som regeringen presenterade med denna utredning
som underlag. Att Regeringskansliet saknade en krishanteringsfunktion
vid tiden för tsunamin berodde alltså inte på att frågan
inte hade aktualiserats utan på ett medvetet ställningstagande.
Till bilden hör att den övervägande delen av remissinstanserna
var positiva till förslaget om en nationell krishanteringsorganisation.
Regeringen anförde i den aktuella propositionen bland annat
konstitutionella skäl mot förslaget. Dessa argument var beaktansvärda
som skäl mot vissa inslag i förslaget men förefaller kommissionen
vara svaga som hinder mot införandet av en krisledningsfunktion
som, med vissa justeringar, byggts på förslaget.
Riksdagen beslutade i enlighet med regeringens förslag; frågor om
Regeringskansliets organisation anses traditionellt vara en inre
angelägenhet för regeringen, ytterst statsministern. I ärendet hade
dock Försvarsutskottet gjort vissa uttalanden i saken till förmån
för utredningens förslag.
Det är enligt kommissionens uppfattning statsminister Göran
Persson som har det övergripande ansvaret för Regeringskansliets
tillkortakommanden i hanteringen av tsunamins konsekvenser."


Katastrofkommissionens rapport:
www.katastrofkommissionen.se

Inga kommentarer: