lördag, maj 19, 2007

Angående Expressens ledare om Sverigedemokraterna

Expressen publicerade idag en ledare, vilken avfärdade Sverigedemokraternas chans att uppnå partiets uttalade målsättning att bli ett riksdagsparti 2010. Expressens artikel fick mig att ifrågasätta tidningsredaktionens kunskapsnivå. Expressens ledare hävdade exempelvis att Sveriges missnöjesväljare till följd av väljargruppens ringa storlek inte förmådde rösta in Sd i riksdagen. I nästa andetag menade man att Sverigedemokraterna borde förmå tillskansa sig Junilistans tidigare röstandel. Sverigedemokraterna erhöll 2,93 procent i föregående riksdagsval, Junilistan erhöll 0,47 procent. Således borde Sverigedemokraterna vara en hårsmån från fyra procents väljarstöd uteslutande utifrån ovanstående aningen förenklade resonemang. Några få procentenheters ytterligare stöd och en riksdagsplats borde vara i Sd:s ägo.
Expressens ledare innehöll ytterligare ett påstående utan egentlig substans, se nedan.

Expressen:

"Alla stora undersökningar visar att svenskar till skillnad från sverigedemokraterna är liberalt inställda till invandring, aborter, och homosexuellas rättigheter."

Att Sveriges röstberättigade medborgare vore att betrakta så som liberala i sin syn på invandring måste man nog anse vara en lite väl grov generalisering. Integrationsverkets undersökning visade inte på samma liberala attityd till invandring.

Integrationsverket, "Tre av tio är för invandrarkritiskt parti":

"Sex till åtta procent av befolkningen svarar "ja, absolut" på frågan om de kan tänka sig att rösta på ett politiskt parti som vill inskränka invandrares rättigheter. Ytterligare 24 procent svarar "ja, kanske" på samma fråga. Det visar en ny stor undersökning från Integrationsverket."

Forum för levande historia motbevisade Expressens påstående om befolkningens liberala inställning till homosexuella medborgare. Intoleransrapporten från 2004 visade att 23 procent av skolungdomarna åtminstone delvis instämde i nedanstående påstående.

Forum för levande historia, Intoleransrapporten:

"När det kommer till påståendet ”Homosexualitet är en sjukdom” ställer sig en majoritet negativa till påståendet, 76 procent av eleverna håller absolut inte med eller håller knappast med om påståendet. 10 procent är tveksamma, 5 procent håller kanske med och 8 procent håller absolut med."

Vi kan också skönja ett missnöje med nuvarande abortlagstiftning bland medborgarna. SIFO genomförde en opinionsundersökning på uppdrag av JA till Livet och Dagen, vilken visade på en möjlig väljargrupp motsvarande ca fyra till 25 procent.

SIFO, Svenskars inställning till abort:

"88 procent av den svenska befolkningen accepterar abort av olika skäl: 25 procent anger som enda godtagbara skäl för abort fara för moderns liv, om hon utsatts för våldtäkt eller incest, 63 procent anger flera olika skäl. 6 procent accepterar abort utan begränsningar och 4 procent anser att abort aldrig skall tillåtas."

Integrationsverket:
"Tre av tio är för invandrarkritiskt parti"

Forum för levande historia:
Intoleransrapporten

SIFO:
Svenskarnas inställning till abort

Expressen:
070519: Osvenskt parti

Inga kommentarer: