tisdag, maj 31, 2005

Vårdnadskommitténs betänkande

Vårdnadskommitténs betänkande avseende separerade föräldrars framtida vårdnad av barn förväntas motverka sunda familjeideal. Kommitténs förslag påstås förhindra att dömda våldsverkare ges delad vårdnad av vuxna pars gemensamma barn. Mot bakgrund av att kvinnliga våldsverkare sällan återfinns i aktuell brottskategori omfattas nästintill bara män av tilltänkta lagförslag. Nämnda lagförslags innebörd kan vid en ytlig betraktelse förefalla vara av godo. Föräldrars inbördes problem och en enskild förälders destruktiva beteende måste förhindras påverka berörda barn. En djupare eftertanke ägnas dock lagförslagets långsiktiga konsekvens. Domstolarnas spekulativa domstolsförfarande och domstolarnas naiva tilltro till kvinnans oförvitliga agerande kan medföra att en pappas delade vårdnad avgörs i avsaknad av existerande bevis. Aktuell lag används i värsta fall såsom vapen i en maktkamp mellan respektive kön snarare än såsom metod att trygga enskilda barns tillvaro.