onsdag, december 28, 2005

Borgströms debattartikel i Aftonbladet

Sveriges så kallade jämställdhetsombudsman Claes Borgström, förkastade i en debattartikel i Aftonbladet ånyo vetenskapliga fakta och framförde i gengäld pseudovetenskapliga resonemang. Borgström inledde sin krönika med att i motsägelsefulla ordalag ömsom kritisera Brottsförebyggande rådets uppmärksammade forskning gällande invandrarnas brottslighet, ömsom försvara Brå:s försök att bringa klarhet i aktuell fråga. Borgströms debattartikel övergick sedan till att likna sedvanlig feministisk propaganda i avsaknad av verklighetsförankring. Borgström uteslöt i egenskap av sin politiska korrekthet biologiska skäl till rådande ojämställda förhållande mellan man och kvinna avseende brottsbenägenhet. Han hävdade även att en människas förmåga till omsorg och empati saknade förankring i biologisk existens, ett uttalande i fullständig avsaknad av vetenskaplig verifierbarhet. Vidare påstod Borgström att sociala skäl inte förklarade mäns överrepresentation i brottslighet. Borgström stjälpte därmed sin egen hypotes, ty i sådana fall borde biologiska skäl förklara rådande skillnad. Borgströms oförmåga att i egenskap av så kallad jämställdhetsombudsman se mäns utsatthet i nuvarande samhälle visade klarligen på Borgströms inkompetens. Avslutningsvis efterlyste Borgström ett genusperspektiv på forskning gällande brottslighet. Borgströms verklighetsfrämmande argumentation torde inte resultera i reell jämställdhet, utan snarare i ökad orättvisa medborgare av olika kön emellan.

Aftonbladet:
Brott begås av männen

Inga kommentarer: