onsdag, augusti 01, 2007

Fi:s Sofia Karlsson censurerade kommentarsinlägg

Feministiskt initiativs Sofia Karlsson censurerade mitt kommentarsinlägg. Jag kommenterade hennes blogginlägg "Hörsägen BVC". Jag vill härmed delge mina läsare mitt kommentarsinlägg, vilket Karlsson valde att censurera utan minsta motivering.

Kommentarsinlägg till Sofia Karlssons postning "Hörsägen BVC":

"Sofia:

Du postade en länk till Akademiska sjukhuset. Akademiska sjukhusets sida innehöll en hänvisning till Eva Lundgrens forskning Slagen dam. Uppsala universitet initierade en oberoende granskning, vilken underkände Lundgrens ovetenskapliga metodik.

En av forskarna som deltog i nämnda granskning, Margareta Hallberg, professor vid idéhistoriska institutionen på Göteborgs universitet, sammanfattade Lundgrens forskning med följande ord:

"...finns empiriska påståenden som saknar empirisk grund, oklarheter vad gäller urval och intervjupersoner, avsaknad av alternativa tolkningar, påståenden som motsägs av egna data generaliseringar utifrån ett litet underlag"

Jörgen Hermansson deltog också i nämnda granskning och underkände likaså Lundgrens avhandling Slagen dam. Hermanssons skrev följande om Lundgrens forskning:

"Lundgren med flera hävdar att de har avlivat myten om att våldet mot kvinnor kan knytas till särskilda grupper av män. Den analys som leder fram till denna slutsats innehåller dock flera brister, och en reanalys av samma data visar att slutsatsen borde vara den rakt motsatta"

Slutligen konstaterade Uppsala universitets rektor Bo Sundqvist att Lundgrens forskning utgjorde en allvarlig avvikelse från god forskningssed. Brottsförebyggande rådet publicerade härförleden en rapport, Utvecklingen av dödligt våld mot kvinnor i nära relationer, vilken emotsade Lundgrens pseudovetenskapliga resonemang.

Artikel 19, Eva Lundgrens genusvetenskapliga forskning underkänd:
http://artikel19.blogspot.com/2005/12/lundgrens-genusvetenskapliga-forskning.html

Artikel 19, Liza Marklund, en feministisk lögnhals!:
http://artikel19.blogspot.com/2007/06/liza-marklund-en-feministisk-lgnhals.html
"

Sofia Karlsson Feminist:
Hörsägen BVC

Inga kommentarer: