söndag, maj 01, 2005

Sex och politik

Antalet registrerade fall av sexuellt överförbara sjukdomar har ökat påtagligt i landet under det gångna året. Ökningen av antalet registrerade könssjukdomar kan delvis tillskrivas bristen på informativ verksamhet i upplysande syfte riktad mot framförallt unga vuxna. Regeringen bör också anses ansvarig med anledning av den sexualsyn som förespråkas i samhället. Politiskt motiverade initiativ föranleder en förändrad attityd gällande sexuellt levnadssätt bland landets medborgare. Avsikterna bakom en förändrad attityd är inte enbart goda. Visserligen kan måhända tidigare förbud och inskränkta förhållningssätt vara av ondo, men regimens propagerande för förändring är troligen även av annan anledning. Ett mer lösaktigt förhållningssätt i mellanmänskliga relationer bland landets medborgare möjliggör svek och svartsjuka personer emellan. Detta medför en ökad påfrestning och ett utökat antal fall av missförhållanden bland svenska familjer. Följden blir många gånger plågsam för respektive part i en relation. Framförallt plågas ofta barn såsom en direkt konsekvens av en icke fungerande vuxenrelation. Splittrandet av familjeband medför en tillvaro av ensamhet och ökad utsatthet bland medlemmar av en tidigare familjekonstellation. Den ekonomiska konsekvensen kan ofta också vara påfrestande i form av ökad ekonomisk utsatthet. Ensamstående svenska kvinnor med barn utgör landets mest ekonomiskt utsatta grupp. Av nämnda anledningar och fler därtill, medför regeringens förmedlade attityd i nuvarande sexualdebatt ett mer ängsligt, oroligt och splittrat folk. En utsatt medborgare i avsaknad av ekonomisk och social trygghet är givetvis enklare att kontrollera och indoktrinera i ett samhällssystem. Familjens ekonomiska trygghet ersätts med bidragsberoende, vilket delvis utnyttjas för kontrollerande ändamål. I motsats till förda resonemang utgör ett folk, vars sammanhållning grundas i flertaliga, stabila och sunda familjekonstellationer en buffert mot en påtvingad samhällsförändring. Ett samhälle med familjen som grund kan utgöra en reell opposition mot landets regim. Via omintetgörandet av parrelationen försätts familjens oppositionella kraft i sank. Det medför att endast den politiska oppositionen kvarstår såsom motstånd mot aktuell regims förda politik. I Sverige är den politiska oppositionen skickligt kontrollerad av Socialdemokratiska partiet. Oppositionens enda chans till makttillträde följer av att landet tvingas utstå en svårare ekonomisk kris. Med anledning av en sådan situations utgångsläge är det svårt att tilltala väljarna i tillräcklig utsträckning för att erhålla stöd för ytterligare en mandatperiod. Regimvänliga medborgare kan förnöjt beskåda samhällssituationen medan regimkritiska medborgare rimligen oroas över rådande samhällssituation. Jag har inte för avsikt att fördöma eller berömma nuvarande maktutövning. Tvärtom vill jag bestämt hävda att valet av politisk åsikt är ett personligt val och ingen politisk åsikt kan vara varken riktig eller felaktig. Oavsett val av åsikt och därmed inställning till nuvarande situation, bör Socialdemokratiska partiet ges beröm för skickligt utövat maktspel. Ett faktum är omöjligt att förneka oavsett politisk åsikt, den svenska socialdemokratin är tveklöst bäst i ett avseende, nämligen att vinna riksdagsval.
Resonemanget kan tyckas en aning långsökt utgående från inledande anförande. Men såsom påtalats är ökningen av sexuellt överförbara sjukdomar en visserligen långtgående, men ändock direkt konsekvens, av regeringens politiska taktik. Min åsikt kan tyckas väl konspiratorisk, men man bör ha i åtanke att en statslednings maktutövning ytterst sällan är planlös och ogenomtänkt.