onsdag, juli 07, 2010

Feministisk matematik i Aftonbladet

Jag vet inte om jag ska skratta eller gråta åt Feministiskt initiativs senaste spektakel. Jag trodde ett tag att stormen skulle bedarra och att Feministiskt initiativs tilltag skulle falla i glömska, men ack vad jag bedrog mig. Ikväll slog nämligen Aftonbladets journalist Anders Munck till genom att göra anspråk på Fieldspriset. Munck påstod att Feministiskt initiativ borde elda upp 900 000 kronor om man avsåg elda upp ett belopp motsvarande en minuts löneskillnad mellan könen. Munck utgick från feministernas felaktiga statistik och hans slutsats bestod av ren nonsens. Jag vill dock inte vara sämre än Aftonbladets egen John Nash varför jag i nedanstående inlägg ska försöka mig på konststycket att överglänsa Muncks matematiska storhet. Kära läsare, håll till godo med min utsökta grundskolematematik.

Till att börja med ska vi ta reda på fakta. Vi ska alltså läsa problemformuleringen och begrunda problemets ingående variabler. Jag visste som jag skrev i föregående blogginlägg att Feministiskt initiativ och nu alltså även Aftonbladets Anders Munck bluffade om kvinnornas lönenivå i jämförelse med männens. En sökning på Statistiska centralbyråns hemsida gav mig en källa till "verklighetens statistik", vilket torde vara raka motsatsen till feministisk statistik.

Statistiska centralbyrån, Välfärd Nr 4 2008:

"Kvinnors löner är i genomsnitt 16 procent lägre än mäns sett till hela arbetsmarknaden. Om hänsyn tas till kvinnors och mäns olika fördelning efter yrke, utbildningsnivå, ålder och arbetstid, minskar skillnaden till 6 procent."

Låt oss utgå från sex procentenheters löneskillnad och inte 16 procentenheters löneskillnad som Anders Munck och Feministiskt initiativ gjorde i sina uträkningar. Man ska självklart inte räkna med 16 procentenheters löneskillnad eftersom en sådan siffra baseras på olikartade arbetsförhållanden, som Statistiska centralbyrån mycket riktigt konstaterade. Således ska vi räkna med att en genomsnittlig yrkesarbetande kvinnas inkomst torde vara 94 procent av en genomsnittlig yrkesarbetande mans inkomst. Jag måste redan nu passa på att påtala uträkningens egentliga irrelevans, ty medborgarnas inkomst konstateras variera med arbetstagarnas ålder i en utsträckning som vida överträffade eventuell könsrelaterad löneskillnad. Ska vi elda upp ett belopp motsvarande en åldersrelaterad löneskillnad mellan landets unga arbetstagare och Sveriges medelålders arbetstagare så måste vi be Anders Borg hämta statskassan, ty så "orättvis" torde dagens lönenivå vara medborgare av olika ålder emellan. Dagens könsrelaterade sex procentenheters löneskillnad borde förvisso utgöra en rättvisefråga av princip, men ändock utgöra en piss i Mississippi utifrån en någorlunda balanserad inställning till allehanda skeenden i samhället.

Nåväl, låt oss återgå till ämnet och slutföra ovanstående beräkning angående könsrelaterad löneskillnad. Förutom att Munck använde fel procentsats så använde han också medelinkomst och inte medianinkomst i sin uträkning. Jag måste även ifrågasätta om mannens genomsnittliga inkomst verkligen uppgick till hela 29 400 kr per månad, vilket Munck angav i sin artikel. Om man ska tro Munck så borde varje genomsnittlig man med ett heltidsarbete betala statlig inkomstskatt. I don't think so. År 2007 låg mannens medianinkomst på 272 500 kronor per år enligt SCB, vilket ger en medianinkomst på 22 700 kr per månad. Antingen snedvrids männens lönestatistik av en liten klick väldigt välavlönade medborgare, alternativt såg vi prov på en löneutveckling av aldrig skådat slag gångna tre åren, måhända fick Munck lönestatistiken om bakfoten. Jag skulle satsa på sistnämnda alternativ. Jag hittade även ytterligare information i Statistiska centralbyråns databas vilken motbevisade Muncks uppgift om männens genomsnittliga inkomst, men låt oss nöja oss med att ta del av min källa avseende männens medianinkomst 2007.

Statistiska centralbyrån, Välfärd Nr 1 2009:

"SCB:s inkomstregister visar att år 2007 hade kvinnor i åldersgruppen 20–64 år en medianinkomst på 212 200 kronor. Män hade 272 500 kronor."

Medborgarnas medianinkomst torde vara att föredra framför medborgarnas medelinkomst i en dylik beräkning med anledning av medelvärdets förmåga att snedvrida statistik på grund av enskilda extremvärden. Sex procentenheters löneskillnad torde med en medianinkomst på ca 22 700 kronor motsvara 1 362 kronor (22700-(22700*0,94)) per kvinna och månad. Min siffra ska jämföras med feministernas felaktiga belopp på 4 700 kr som citeras i tidningar, radio och TV gång på gång. Ett praktexempel på feministernas ovetenskapliga inställning till fakta.

Nu borde vi multiplicera aktuell löneskillnad med antal heltidsarbetande kvinnor, men dessvärre avslöjade jag Muncks nästa bluff då jag kontrollerade kvinnornas sysselsättningsgrad. Statistiska centralbyråns diagram visade på att av Sveriges kvinnor i åldern 20 till 64 år ingick 81 procent i arbetskraften och 76 procent ingick i gruppen sysselsatta, varav 50 procent arbetade heltid, 22 procent arbetade minst halvtid och ca 4 procent arbetade som mest halvtid. Låt oss räkna två halvtidsarbetande kvinnor som en heltidsarbetande kvinna. Antal heltidsarbetande kvinnor torde således vara 50 procent av 2 700 000 kvinnor plus hälften av 22 procent av 2,7 miljoner (2700000*0,5+2700000*0,22*0,5). 1 647 000 kvinnor och inte 1 838 500 kvinnor arbetade heltid enligt min beräkning. Slutligen multipliceras 1 647 000 kvinnor med aktuell löneskillnad på 1 362 kronor och divideras slutligen med antal minuter på 160 arbetstimmar per månad (1362*1647000/(160*60)) vilket ger ca 233 700 kronor per minut. Feministiskt initiativ borde med hänsyn tagen till utbildning, erfarenhet, arbetstid med mera inte alls elda upp nio gånger partiets belopp såsom Munck hävdade utan allena ca dubbla gårdagens belopp om 100 000 kronor.

Dock måste man fråga sig vilken information Feministiskt initiativ baserade sina 100 000 kronor på egentligen. Jag vet att man utgick ifrån en utredning beställd av Gudrun Schyman, men om Munck genomförde även riksdagens uträkning eller inte vet jag ej. Man kan få fram olika resultat beroende på val av underlag, men jag avsåg med ovanstående uträkning visa på journalisternas naiva och okritiska hållning till svensk feminism. Feministernas genusvinklade statistik återges ideligen utan minsta källkritik från journalisternas sida. Munck borde ge f-n i att överhuvudtaget skriva en artikel i stil med dagens artikel om han ändå inte vill bemöda sig med att ta reda på fakta. Dagens artikel signerad Anders Munck utgjorde feministpropaganda ovärdig landets största kvällstidning, vilken utges bedriva granskande journalistik.

En viktig detalj angående feministernas lönestatistik torde vara att dagens löneskillnad på ynka sex procentenheter inte nödvändigtvis måste härledas till medborgarnas skilda könstillhörighet. Forskarna kan nämligen bara konstatera att man inte kan utesluta en könsrelaterad inkomstskillnad. Bevis gällande en ojämställd lönenivå saknas och i avsaknad av fakta antas medborgarnas könstillhörighet utgöra en delförklaring till nuvarande sex procentenheters löneskillnad. Jag skulle inte bli ett dugg förvånad om man fann att dagens oskäliga löneskillnad hade en annan förklaring än feministernas påstådda lönediskriminering av kvinnor. Man måste inte aspirera på Fieldspriset för att föreställa sig endera annan förklaringsmodell än feministernas gängse proklamerade könsdiskriminering.

Wikipedia:
Fieldsmedaljen

Aftonbladet:
Bålet borde varit nio gånger större

Statistiska centralbyrån:
Vad säger den officiella lönestatistiken? (pdf)
På tal om kvinnor och män - Lathund om jämställdhet 2010
Inkomstskillnaderna mellan könen har ökat (pdf)

1 kommentar:

Matte Matik sa...

Får jag tipsa om Genderrorists redogörelse av löneskillnader, med utgångspunkt i JämO:s granskning 2007?

Du hittar den här