lördag, februari 26, 2005

Feministisk propaganda

I svensk dagspress återfinns återkommande inslag av feministisk propaganda med avsikt att förvrida medborgarnas samhällssyn. I dagens dagboksinlägg avses ett feministiskt argument belysas utifrån ett mera objektivt perspektiv än nyhetsmediernas gängse proklamerade version. Feministanstrukna agitatorers retorik upplevs påfallande ofta vara hemmahörande i politisk extremism. I nämnda retorik uppviglas medborgarna till konspirationsteoretiska resonemang med avsikt att motverka politiska meningsmotståndare. Konspirationsteorins innebörd gör gällande att allehanda kritik mot aktuell teori inkluderas i teorins innebörd, såtillvida att all kritik ger stöd för nämnda konspirations existens. Exempelvis hävdas svenska män utöva ett systematiskt förtryck gentemot kvinnorna i Sverige. I nämnda exempel påstås eventuell kritik mot nämnda konspiration ge stöd för densamma, ty antingen förnekas aktuell konspirations existens av männen såsom föreskrivs av teorin, alternativt förnekas konspirationens existens av kvinnorna såsom en konsekvens av förtryckets manipulativa påverkan på kvinnans medvetande. I Sverige förmedlas feminismens konspirationsteori av såväl opinionsbildare som makthavare.

söndag, februari 20, 2005

Borgström, allvetande eller ovetande ?

Aftonbladets urusla journalistik till trots, återfanns i dagens internetupplaga ändock en intressant artikel avseende lönenivå relativt kön med utgångspunkt från biologisk existens. Enligt Germund Hesslow, professor i neurofysiologi, medför en biologisk skillnad mellan mannens- och kvinnans hjärna att arbete belönas olika mellan respektive kön. Kvinnorna hävdas enligt artikeln prioritera andra ändamål med ett yrke än männen på bekostnad av en lägre lön.

Aktuellt utspel förkastas av jämställdhetsombudsman Claes Borgström såsom ett försök att befästa rådande samhällssystem. Huruvida en olik lönenivå kan förklaras utifrån en biologisk skillnad mellan respektive köns hjärna lämnas därhän. Istället riktas min uppmärksamhet mot jämställdhetsombudsman Claes Borgströms tvärsäkra vetskap om att en könsmässig skillnad i biologisk existens ej kan utgöra en orsak till rådande förhållande mellan respektive köns lönenivå. Borgströms utspel legitimeras av nuvarande regims politiska vision snarare än vetenskapliga fakta. Även jämställdhetsminister Jens Orback ertappas stundom med likartade politiska argument såsom metod att försvara aktuell jämställdhetspolitik.

Borgströms, tillika regeringens politik, rättfärdigas allt som oftast av en politisk vision, vars argument i regimens propaganda upphöjs till en absolut sanning. Borgströms oförmåga att acceptera en icke tilltalande tillvaro kan förhindra att reell jämställdhet åstadkoms. Regeringens politik borde förankras i vetenskapliga fakta och utgå från erforderlig kunskap snarare än en politisk övertygelse.