lördag, mars 29, 2008

Pär Ström om SR:s feministpropaganda

Jag vill rekommendera mina besökare att ta del av Pär Ströms debattartikel i Expressen gällande statsradions genusvinkling. Trodde du att Sveriges Radio levererade en objektiv och nyanserad bild av Sverige av idag? I så fall gjorde du en felbedömning av SR:s roll som nyhetsorgan. SR:s nyhetrapportering visade nämligen ännu en gång prov på osminkad feministpropaganda. SR genusvinklade Socialstyrelsens genomgång av svensk sjukvård till oigenkännlighet.

Pär Ström:

"Men när rapporten väl var färdigskriven startade operation ”utmåla kvinnor som offer”. I det pressmeddelande som skrevs lades fokus mest på kvinnors underlägen, även om lite av männens svårigheter tilläts vara kvar. Den neutrala verkligheten hade påbörjat sin förvandling till politiskt korrekt genusvinkling."

Expressen:
Mansförtryck leder inte till jämställdhet

fredag, mars 28, 2008

Thomas Bodström, Tito Beltran och OS i Kina

Sveriges fd justitieminister, Thomas Bodström, förordade nyligen en svensk bojkott av OS i Kina.

Thomas Bodström:

"Jag tycker att det skickar en väldigt tydlig markering om Sverige som är känt för sitt arbete för mänskliga rättigheter gör detta."

"Vi behöver inte delta i ett spektakel runtomkring som vi vet är en jättepropaganda för en regim som dagligen bryter mot de mänskliga rättigheterna."

"En regim som dagligen bryter mot de mänskliga rättigheterna", väcker denna mening minnen från Tito Beltran-rättegången nyligen? I den rättegången företrädde Bodström, före detta justitieminister, och numera ordförande i justitieutskottet, även brottsoffret. Detta gjorde han tillsammans med åklagaren. Denna dubbelroll kommer uppenbarligen att ses som ett brott mot artikel 6 i den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.
Enligt artikel 6 i konventionen "skall var och en, vid prövningen av hans civila rättigheter och skyldigheter eller av en anklagelse mot honom för brott, vara berättigad till en rättvis och offentlig förhandling inom skälig tid och inför en oavhängig och opartisk domstol, som upprättats enligt lag". Rättegången kan inte anses vara rättvis och opartisk om justitieutskottets ordförande också företräder offret, och därutöver i den offentliga rättegången fastställer den tilltalades skuld, långt innan domen meddelas. Enligt artikel 6 i konventionen innebär detta också ett brott mot människorättskonventionen, eftersom regeln säger att "var och en som blivit anklagad för brott skall betraktas som oskyldig till dess hans skuld lagligen fastställts." En sån genushycklare!
Thomas Bodström borde tänka sig för både en och två gånger innan han uttalar sig om den typen av brott som han själv så uppenbart har begått. Brott mot den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna innebär brott mot de mänskliga rättigheterna. Denne frasmakare visar den rätta officiella svenska inställningen till mänskliga rättigheter. Men i Sverige drabbar detta brott halva befolkningen, den manliga hälften.

Tack till Millan.

Sydsvenskan:
Bodström kräver OS-bojkott

Svenska Dagbladet:
Bodström kräver OS-bojkott

Tidigare inlägg i samma tema:
Thomas Bodström ljög om Monica Dahlström-Lannes
Monica Dahlström-Lannes övergrepp i rättssak
Monica Dahlström-Lannes föregivande av allmän ställning
Leif GW Persson om Monica Dahlström-Lannes

The former Swedish Minister of Justice, Thomas Bodström, urges to boycott the Olympic Games

The former Swedish Minister of Justice, Thomas Bodström, urges to boycott the Olympic Games.

Thomas Bodström:

"I think it would send a clear message if Sweden, that is known for its pro human rights work, does this."

"We don't have to participate in a parade besides [the competition], that we know is a huge propaganda on behalf of a regime that violates the human rights every day."

"A regime that violates the human rights every day", does this sentence raise memories from the Tito Beltran trial recently? At that trial Bodström, the former Minister of Justice, and now the chairman of the Committee of Justice [of the Swedish parliament], also represented the crime victim. He did so along with the prosecutor. This dual role will obviously be considered a violation of the article 6 of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms.
According to article 6 of the convention "everyone is entitled to a fair and public hearing within a reasonable time by an independent and impartial tribunal established by law, in the determination of his civil rights and obligations or of any criminal charge against him". The trial cannot be considered fair and impartial if the chairman of the Committee of Justice also represents the victim, and in addition to that at the public trial established the guilt of the defendant, long before the sentence is passed. According to article 6 of the convention, this to means a violation of the human rights convention, since the rule says that "everyone charged with a criminal offence shall be presumed innocent until proved guilty according to law." Bodström, who also holds a master of laws degree, presumed Tito Beltran’s guilt before the sentence was passed, and therefore violated the human rights himself. What a hypocrite!
Thomas Bodström ought to think both once and twice before making statements about the kind of violation that he himself so obviously has committed. Breaking the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms means breaking human rights. This phrasemaker shows the real Swedish official attitude to the human rights. But in Sweden this violation hits half the population, the male half.

Thanks to Millan.

Sydsvenskan:
Bodström kräver OS-bojkott (in Swedish)

Sveriges Television:
Bodström: "Bojkotta OS-invigningen" (in Swedish)

torsdag, mars 27, 2008

Sweden, a Feministic Banana Republic?

I received a mail from a person by the name of Millan. She wondered if Sweden should be concidered a feministic banana republic. Indeed a justified question.

Millan:

"Sweden has become a real feministic banana republic, and is more and more showing obvious symptoms of a characteristic feministic police state without legal security of person for men, women are permitted to beat rousingly without any significant risk of consequences, however when they self are beaten the hell is braking loose with the total lack of legal security of person in our courts."

Millan was referring to an article at the webpage of the Swedish newspaper Aftonbladet.

Aftonbladet:

"The study was astonishing by the fact that 40 per cent of the men at one time or another have been injured by their female partners."

"An old point of view is that women act in self defence, but that is not true. Half of the fightings were initiated by the women."

A special thank to Millan for the tip.

Aftonbladet:
40 per cent of the men are beaten by their women (in Swedish)

onsdag, mars 26, 2008

Svenska Dagbladets genusfrenesi

Svenska Dagbladet publicerade idag en genusvinklad artikel. SvD valde att tilldela aktuell artikel en nära på komisk rubrik.

Svenska Dagbladet:

"Mördarbakterier angriper kvinnor"

I SvD:s artikel framgick nedanstående procentuella fördelning.

Svenska Dagbladet:

"270 fall av infektioner som hade orsakats av invasiva grupp A streptokocker. Av dem var 12 procent kvinnor som hade fått barnsängsfeber. I Danmark var motsvarande siffra mellan 6 och 7 procent, medan andelen barnsängsfeber i England och Sverige var 3 respektive 2,6 procent."

Kvinnorna utgjorde alltså futtiga 12 procent av alla kända fall. Övriga 88 procent då? Om vi ska våga oss på att trotsa Tiina Rosenberg och tro på kön, så borde onekligen en och annan man stå att finna bland övriga 88 procent.

Svenska Dagbladet:

"Kartläggningen visar att äldre personer och medelålders missbrukande män var riskgrupper."

Infektionerna drabbade alltså mestadels äldre medborgare och medelålders missbrukande män. Ändå valde SvD att rubricera aktuell artikel med ovan nämnda löjliga rubrik, vilken fick mördarbakterierna att framstå som synnerligen patriarkala i deras strävan att angripa kvinnorna. SvD, sluta genusvinkla tidningsartiklarna!

Svenska Dagbladet:
Mördarbakterier angriper kvinnor

torsdag, mars 20, 2008

Efterlysning

Vill du översätta Artikel 19:s blogginlägg till engelska? Vill du åta dig att översätta ett urval av mina blogginlägg till engelska som ett led i att informera omvärlden om svensk statsfeminism? All översättning måste ske på ideell basis och endera manad person måste behärska engelska väl. Kontakta mig via mail, se länk i vänsterspalten. Tack på förhand.

Sverige, en feministisk bananrepublik?

Jag fick ett mail från en person vid namn Millan. Hon frågade sig huruvida Sverige vore att betrakta som en feministisk bananrepublik. En i allra högsta grad berättigad fråga.

Millan:

"Sverige har blivit en riktig feministisk bananrepublik och uppvisar allt mer tydliga symtom på en typisk feministisk polisstat utan rättssäkerhet för män, kvinnor tillåts slå hejdlöst utan några större risker för påföljd, när dom själva sen blir slagna så brakar helvetet löst med total frånvaro av rättssäkerhet i våra domstolar."

Millan hänvisade till en artikel i Aftonbladet.

Aftonbladet:

"Studien överraskades dock av det faktum att 40 procent av männen någon gång tillfogats skador av sina kvinnliga partners."

"En gammal åsikt är att kvinnor agerar i självförsvar, men det är inte sant. I hälften av bråken har kvinnan varit den som startat aggressionen."

Tipstack till Millan.

Aftonbladet:
40 procent av männen får stryk av sina kvinnor

onsdag, mars 19, 2008

Genusperspektiv.se om Genusmaskineriet

Eminenta Genusperspektiv.se tipsade mig om bloggens genomgång av UR:s Genusmaskineriet. Föga förvånande fann Genusperspektiv.se åtskilliga faktafel, vilka givetvis syftade till att genusvinkla medborgarnas attityd till samhället. Trodde du exempelvis att kvinnorna dubbelarbetade i såväl yrkesliv som i hushåll? I så fall trodde du nämligen fel.

"Enligt Statistiska Centralbyrån finns inget belägg för att kvinnor skulle vara dubbelarbetande. Den totala arbetstiden (både hushålls- och förvärvsarbete) per dag är i snitt identisk – 7,5 timmar per dag för män och 7,25 timmar för kvinnor."

Och om du trodde att kvinnorna blev lönediskriminerade i dagens Sverige så fick du också saken om bakfoten. Lönediskriminering på grund av kön torde nämligen vara nästintill obefintlig.

"Ser man till fakta så får Jämställdhetsombudsmannen in väldigt få ärenden per år om som rör lönediskriminering på grund av kön. Antalet fall där en arbetsgivare fälls för lönediskriminering på grund av kön, är enbart några enstaka fall per år.
Detta ska sättas i relation till att vi har en svensk arbetsmarknad som består av ca 4,5 miljoner arbetstagare."

"Svenskt Näringsliv och Arbetsgivarverket har i oberoende undersökningar kommit fram till att den löneskillnad som finns mellan män och kvinnor, och som inte går att förklara, inte är större än ca 1,5%."

Ta del av Genusperspektiv.se:s utmärkta granskning av UR:s feministpropaganda vid namn Genusmaskineriet. En förnuftig medborgare torde genomskåda makthavarnas försök att indoktrinera medborgarna i en feministisk livslögn. Alla medborgare borde gå man ur huse och bekämpa samhällets farligaste villfarelse, dvs feminismen.

Genusperspektiv.se:
Faktafel i SVT:s Genusmaskineriet

Polismyndigheten angående Lundbergs örfil på Josefsson

Jag fick precis ett mail från Polismyndigheten i Stockholms län. Polismyndigheten vidtog ingen åtgärd utan rekommenderade mig att anmäla Lundberg på egen hand.

Polismyndigheten i Stockholm län:

"Du undrar vad Polismyndigheten eller Åklagarmyndigheten ska vidta för åtgärder med anledning av det du här beskriver

För att Polisen ska vidtaga någon åtgärd i det här fallet måste först en anmälan om händelsen ha inkommit. Jag vet inte om så har skett, men om du önskar göra en anmälan går det bra att göra här med e-post. Du kan också ringa 114 14 eller besöka en polisstation för att göra anmälan."

En förmodad riktig inställning från polisens sida. Allmänt åtal borde mig veterligen innebära att en åklagare kan väcka åtal i allmänhetens intresse, dvs utan målsägarens inblandning. Således borde City åklagarkammare i Stockholm spela en avgörande roll. Vad ska åklagaren svara på mitt mail tro? Om du inte begrep vad ovanstående inlägg handlade om så kanske du borde ta del av ärendets första del, se länk nedan.

Tidigare inlägg i samma tema:
Angående Lundbergs misshandel av Josefsson i SVT

Birger Östbergs tunghäfta

Feministiskt initiativs styrelseledamot Birger Östberg drog på sig en släng av tunghäfta, ty han mäktade inte med att svara på min fråga angående partiets bidragsmygel.

Artikel 19:

"I ärlighetens namn, vore inte en återbetalning av delegationens bidrag önskvärd om Fi ska kandidera 2009 och/eller 2010? Inte på grund av delegationens regelverk alltså, utan av etiska skäl från Fi:s sida?"

Snälla Fi, ska ni inte svara? Jag vill veta, ska partiet betala tillbaka medborgarnas skattemedel? Läs min artikelserie om Feministiskt initiativs förtäckta partistöd via nedanstående länk.

Tidigare inlägg i samma tema:
Feministikt initiativ blev beviljade nya bidrag 2008

Orkidéfitta

En blogg vid namn Orchidpussy länkade min blogg med benämningen "Än är den sista idioten inte född". Jag gjorde en ytlig granskning av Orchidpussys förehavanden och fann att hon tydligen försökte hanka sig fram som misslyckad serietecknare. Vid sidan om hennes lek med blyertspenna så arbetade hon även som sk "telefonhora". Jag vill härmed tacka Orchidpussy med anledning av hennes val att låta tillföra min blogg lite PageRank, tack! Jag vill dock inte vara lika frikostig, så jag avstod från att bifoga en länk från min blogg till Orchidpussys blogg.

Angående Lundbergs misshandel av Josefsson i SVT

Jag skickade ett brev till Polismyndigheten i Stockholms län och till City åklagarkammare i Stockholm. Jag blev lite nyfiken på myndigheternas inställning till Anne Lundbergs örfil på Janne Josefsson härförleden. En myndighet borde givetvis inte bemöda sig med att utreda dylika fall, i synnerhet inte med anledning av polisens oförmåga att bekämpa allvarlig brottslighet i Sverige av idag. Å andra sidan torde en och annan man bli dömd i domstol med anledning av en dylik partnermisshandel och måhända även förlora vårdnaden om sina barn med anledning av ett liknande händelseförlopp. I jämställdhetshysterins Sverige torde således Lundbergs agerande vara av en oerhörd principiell betydelse. Inte ska man väl få tysta en oliktänkande person med härskarteknik i form av en örfil?

"Hej

Jag läste i Aftonbladet att Sveriges Televisions medarbetare Jan Josefsson blev slagen med en kraftig örfil i ansiktet i anslutning till inspelningen av SVT:s programserie "TV-stjärnan". I Aftonbladets artikel framgick även vem som utförde aktuell gärning, nämligen SVT:s medarbetare Anne Lundberg. Aftonbladet publicerade även bildbevis och återgav Josefssons reaktion på så vis att man måste anta att Lundbergs örfil inte vore att betrakta som en kamratlig tillrättavisning. Lundbergs agerande torde utgöra en misshandel av normalgraden, alternativt en ringa misshandel. En misshandel torde utifrån dagens lagstiftning även utgöra allmänt åtal. Jag vill veta vilken åtgärd som Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten ska vidta med anledning av ovanstående händelseförlopp?

Länk till Aftonbladets artikel gällande Lundbergs misstänkta misshandel av Josefsson:
http://www.aftonbladet.se/nojesliv/tv/article2035160.ab

Hälsningar
John Berg"

Jag ska underrätta mina läsare om ärendets fortsatta utveckling.

Liza Marklunds kvinnoförtryck

I avsaknad av förtäckta partistöd i form av suspekta föreningsbidrag så måste min blogg ibland ligga i träda. Jag måste ändock avsätta tid till att idag rekommendera mina besökare att ta del av Svenska Dagbladets senaste artikel gällande Sveriges feministiska lögnhals, författarinnan Liza Marklund. SvD publicerade nämligen en artikel om Marklunds angrepp på en försvarslös kvinna.

Svenska Dagbladet:

"Liza Marklund har onekligen en del att förklara, och det förvånar mig mycket att hon inte ställs till svars. Osund kollegialitet är den förklaring som kommer för mig."

Jag publicerade tidigare ett inlägg angående Marklunds försök att vilseleda medborgarna gällande partnervåld med dödlig utgång, se länk nedan.

Svenska Dagbladet:
Liza Marklund har en del att förklara

Tidigare inlägg i samma tema:
Liza Marklund, en feministisk lögnhals!

måndag, mars 10, 2008

Genusperspektiv.se

Pär Ström gjorde mig idag uppmärksam på en ny blogg vid namn Genusperspektiv.se. En läsvärd blogg må jag säga, åtminstone om man ska utgå från bloggens inledande inlägg.

Genusperspektiv.se:

"Vill man snabbt bli populär så förmedlar man det budskap folk vill höra. Denna blogg riktar istället in sig på det budskap som folk behöver höra, nämligen att männen allt mer är satta på undantag i samhället, och att männen idag diskrimineras allt oftare, inom allt fler och större områden i samhället."

Genusperspektiv.se:
www.genusperspektiv.se

söndag, mars 09, 2008

Vill vi betala jämställdhetens pris?

Jag upptäckte att en forskargrupp nyligen verifierade min tes gällande jämställdhet, nämligen att man måste förkasta jämställdhet utifall att man vill leva i en kärleksrelation. Forskarna delgav medborgarna aktuell forskningsavhandling via en debattartikel i Dagens Nyheter.

Dagens Nyheter:

"Resultaten visar att jämställdhet i vardagslivet kräver ett hårt, smärtsamt och riskfyllt arbete som ofta har negativa konsekvenser i form av missnöje, konflikter och stress."

"Att kärleksförhållanden där könsrollerna avviker alltför mycket från det traditionella utsätts för stora påfrestningar visas även i omfattande statistiska analyser av risken för separation bland par i den svenska befolkningen."

"För att komma vidare i jämställdhetsarbetet kan vi inte bortse från ojämställdhetens förtjänster och jämställdhetens baksidor. Våra undersökningsresultat visar att jämställdhet uppenbarligen har ett pris som måste betalas."

Vill en kvinna verkligen vara jämställd om hon också måste betala jämställdhetens pris? Vi borde kanske rentutav överge dagens jämställdhetspolitik och motverka jämställdhet mellan könen. Måhända borde vi förstärka könsrollerna och inte rasera mannens respektive kvinnans traditionella könsroll. Att föreslå en ojämställdhetspolitik torde vara som att svära i kyrkan i dagens Sverige, men jag vill ändå drifta mig till att ifrågasätta jämställdhetens grundval.

Dagens Nyheter:
"Vi kan inte bortse från jämställdhetens baksida"

Kristianstadsbladet:
Kamp för jämställdhet

torsdag, mars 06, 2008

Jämsides med Feministiskt initiativ

Jag surfade in på en okänd hemsida och tog del av en obehaglig artikel. Jag gjorde en källkritisk granskning av aktuell hemsida och fann till min förvåning att ingen mindre än JämO låg och lurade i vassen. Jag visade måhända prov på en väl naiv inställning, men inte trodde jag att JämO spred så osminkad feministpropaganda. Nåväl, apropå tidningen Jämsides obehagliga artikel. I aktuell artikel medverkade Drude Dahlerup och Sofia Karlsson, båda med välkänd koppling till Feministiskt initiativ. Såväl Dahlerup som Karlsson fick utan vidare sprida feministisk propaganda i JämO:s tidning. Dahlerup och Karlsson hävdade att feministerna blev utmålade som fula som ett led i männens beprövade härskarteknik. Karlsson, själv skicklig på att utöva härskarteknik, klagade på antifeministernas utseendefixering. Min vana trogen vill jag ju inte vara sämre än att leva upp till radikalfeministernas beskyllning. Härmed vill jag utlysa en tävling. Vem i Feministiskt initiativ vill du utnämna till Fi:s vackraste kvinna? Jag måste säga att Fi:s fd talesperson Devrim Mavi tilltalade mig. Att hon valde att lämna Fi:s ledning torde bara vara ett plus i kanten. Hennes gråtmilda attityd i filmen om Fi, Viljornas kamp, fick mitt arma manshjärta att bulta. Av någon outgrundlig anledning valde hon olyckligtvis att sminka sig med rött läppstift, feministernas sedvanliga vanprydande attribut.

Tidigare inlägg i samma tema, extern länk:
A19:s topplista över politiska bejbs

Miljöpartiet vill urholka svensk rättssäkerhet

Miljöpartiet ska iscensätta en utredning, vars främsta målsättning torde vara att oskyldiga män ska bli dömda i domstol. Miljöpartiet gav Madeleine Leijonhufvud i uppdrag att förbereda partiets förestående förslag om förändrad sexualbrottslag. Leif GW Persson idiotförklarade tidigare Leijonhufvud i samband med att Persson blev intervjuad av Pär Ström angående Sveriges nya avlyssningslagstiftning, se länk nedan.

Sydsvenskan:

"En våldtäktsman ska inte klara sig undan straff genom att hävda att kvinnan var med på det. Miljöpartiet vill skärpa sexbrottslagen genom att införa begreppet samtycke."

Tipstack till signaturen Millan som även kommenterade Miljöpartiets förslag via nedanstående insiksfulla analys av såväl svensk rättssäkerhet som Miljöpartiets hantlangare Leijonhufvud.

Millan:

"Med tanke på hur dom hela tiden sänker beviskrav i sexbrottsmål, så är det förvånande att dom nu försöker dölja det genom orden i artiklen, den ger intrycket att dom inte sänkt beviskrav i sexbrottsmål. Och inte heller helt oväntat är det feministernas högtalare inom juridiken Madeleine Leijonhufvud som anlitas som mp:s utredare."

Sydsvenskan:
Mp vill skärpa sexbrottslag

Tidigare inlägg i samma tema:
Intervju med Leif GW Persson

Fi:s Sofia Karlsson, en feministfitta?

Feministiskt initiativs fd talesperson, tillika partiets karriärkvinna, Sofia Karlsson gav härförleden intryck av att vara i mental obalans. Jag gav henne några goda råd via ett kommentarsinlägg på hennes blogg, i all välmening givetvis, men vad fick jag som tack? Jo, Karlsson ilsknade till och förolämpade mig via en ramsa innehållande okvädningsord. Karlsson måste visa vördnad om jag ska fortsätta att bistå henne i livet. Inte ska väl jag behöva acceptera att bli illa behandlad med anledning av att jag gav en medmänniska några goda råd?

Sofia Karlsson:

"Förutom att gubbjävlar aldrig förnekar sig. Det kan jag alltid vara säker på. Kommentarer som jag valt att inte publicera till förra inlägget handlar mest om att jag ska ta mitt förnuft till fånga, sluta med feministtjafset och göra det jag borde. Enligt gubbarna är det hålla käften och föda barn. Jag vet att det går alldeles utmärkt att vara en feministfitta, bitterfitta och en underbar mor med lagom dos åldersnoja."

Tidigare inlägg i samma tema:
Fi:s Sofia Karlsson censurerade kommentarsinlägg

tisdag, mars 04, 2008

Liza Marklund vill ha hårda tag

Liza Marklund kritiserade tidigare domstolarnas nya förhållandevis låga straffvärde i samband med hustrumord. I en krönika i Expressen förordade hon härförleden högre straffvärde vid barnarov. Vad vill Marklund egentligen? Vill hon rehabilitera brottslingarna till hederliga liv via långa fängelsestraff? Varför vill hon i så fall bara utdöma långa fängelsestraff vid en viss typ av brott? Måhända bedrev Marklund en illa dold maktkamp, vars ändamål syftade till att legitimera framtida rättsövergrepp på män? Dessutom rubricerade Marklund sin krönika "Våra barn rövas bort". Våra barn? Man måste väl ändå vara två om att ha barn? Man måste även fråga sig om Marklund förhöll sig objektiv till existerande fakta. En motiverad fråga utifrån Marklunds tidigare så lögnaktiga utspel i diverse sammanhang.

Expressen:
Liza Marklund: Våra barn rövas bort

Tidigare inlägg i samma tema:
Liza Marklund, en feministisk lögnhals!

måndag, mars 03, 2008

Feministisk häxprocess i våldtäktsmål

Pär Ström publicerade ett bra inlägg, vilket tog upp rättssamhällets frånvaro av rättsäkerhet i våldtäktsmål.

Pär Ström:

"Många, inklusive justitiekanslern, vittnar om att beviskraven har sänkts när män står åtalade för sexualbrott mot en kvinna. Jan Guillou kallar det häxprocesser mot män. Själv tror jag att det hänger samman med det feministiska samhällsklimatet och det mediadrev som väntar domare och nämndemän vid ett eventuellt frikännande."

Pär Ströms förklaring till rättssamhällets tillkortakommanden visade ånyo på Ströms insiktsfulla analys av nuvarande situation. Även nämndemännens omvittnade inkompetens borde utgöra en viktig delförklaring till nuvarande oseriösa rättstillämpning.

Pär Ströms blogg:
Två oskyldiga män dömdes utan bevis för våldtäkt