söndag, juli 31, 2005

Folket i Bild/Kulturfront och IB

En hemlig organisation vid namn IB registrerade, i strid med svensk grundlag, oppositionella medborgare. Flera av Socialdemokraternas främsta partiföreträdare visade sig vara skyldiga till nämnda brott. Jan Guillou och Peter Bratt avslöjade i en artikel, publicerad i Folket i Bild/Kulturfront 1973, partiets grundlagsfientliga förföljelse av oppositionella medborgare. Besök Kulturfronts webbsida och ta del av aktuell tidnings arkiverade artikelserie gällande IB.

Folket i Bild/Kulturfront och IB:
http://www.fib.se/IB/index2.html

torsdag, juli 28, 2005

RÅ:s utspel angående yttrandefrihet

Riksåklagaren, RÅ, förespråkade nyligen skärpta straff gällande hets mot folkgrupp. RÅ menade att nuvarande domstolsförfarande inte omintetgjorde Sveriges yttrandefrihet såsom nämnda lag avsåg. RÅ vill förändra nuvarande praxis och låta fängsla oppositionella medborgare i större utsträckning än tidigare.

fredag, juli 22, 2005

Aftonbladets oseriösa opinionsundersökning

Aftonbladet publicerade nyligen en oseriös opinionsundersökning, vilken angav att nio av tio medborgare saknade förtroende för svenska domstolars arbete. Aftonbladet genomförde undersökningen i anslutning till en artikel gällande en rättegång, vilket säkerligen inverkade på medborgarnas ställningstagande i aktuell fråga. Mot bakgrund av ovanstående betecknade jag omgående nämnda undersökning såsom oseriös och intetsägande. SOM-institutets återkommande opinionsstudie, Riks-SOM, visade tvärtemot Aftonbladets undersökning på en folklig tilltro till Sveriges rättsväsende. Inte mindre än hälften av Sveriges befolkning hyste stort förtroende för nuvarande domstolsväsende. Därtill visade SOM-institutets undersökning på att ytterligare en tredjedel av medborgarna ställde sig tveksamma till Sveriges domstolsväsende. Domstolarna saknade bara en femtedel av medborgarnas förtroende.

tisdag, juli 19, 2005

UD kritik mot Winberg

Sveriges Television rapporterade idag om Margareta Winbergs mediokra arbetsinsats i Brasilien. UD riktade allvarlig kritik mot Winberg med anledning av ambassadörens oförmåga att marknadsföra Sverige utomlands. UD menade att Winberg inte fullgjorde två av tre uppdrag. Winberg lämnade även felaktig information till UD gällande ambassadörens verksamhet i Brasilien. UD ansåg att Winbergs lögnaktiga förfarande förtjänade en allvarlig anmärkning. Winberg nonchalerade i sedvanlig ordning UD:s kritik.

fredag, juli 15, 2005

Vetenskap och Folkbildning

"Föreningen Vetenskap och Folkbildning har till syfte att främja folkbildning om vetenskapens metoder och resultat. Särskilt tar föreningen som sin uppgift att i en fri opinionsbildning bekämpa de felaktiga föreställningar som förekommer i frågor som kan avgöras vetenskapligt. En viktig del av den vetenskapliga folkbildningen är att klargöra vilka frågor som kan respektive inte kan avgöras med vetenskapliga medel. Föreningen ansluter sig till den politiska demokratins principer. Föreningen är partipolitiskt neutral och obunden i religiösa trosfrågor."

Vetenskap och Folkbildning:
www.vof.se

måndag, juli 11, 2005

Matematik, talteori, definition av [x]

Definition av [x]:
Låt x tillhöra en heltalsmängd Z. Definiera största heltal mindre än eller lika med x som [x].

Sats:
Låt x tillhöra en mängd heltal Z och x-1<[x]<=x. "Heltal [x] är största heltal mindre än eller lika med x. Därmed måste [x] vara mindre än eller lika med x, men större än x-1."

Bevis:
Eftersom [x] är definierad som största heltal mindre än eller lika med x så är höger olikhet klar. Antag att vänster olikhet, x-1<[x], istället är x-1>[x], så att x>[x]+1 och [x]<[x]+1<=x. Eftersom [x] är definierad som största heltal mindre än eller lika med x, så finns inget heltal [x]+1

Exempel:
Största heltal mindre än eller lika med x=5,4 är [x]=5.Största heltal mindre än eller lika med x=-3,14 är [x]=-4.Största heltal mindre än eller lika med x=7 är [x]=7.

lördag, juli 09, 2005

Matematik, talteori, delbarhet

Definition av delbarhet:
Låt a, b, c tillhöra en heltalsmängd Z. Om ab, "a divide b", så finns ett heltal c så att b=ac.

Sats:
Låt a, b, c tillhöra en mängd heltal Z. Om ab och bc så ac." Om ett heltal a delar ett heltal b och b delar ett heltal c så delar a även c. Om heltal a utgör en faktor i heltal b och om b utgör en faktor i heltal c så utgör även a en faktor i c".

Bevis:
Eftersom ab och bc så finns heltal e och f sådana att b=ae och c=bf. b=ae insatt i c=bf ger c=bf=aef=a(ef), alltså c=a(ef). Om c=a(ef) så ac, ty en produkt av två heltal, ef, ger ett heltal.

Exempel:
Låt e, f vara två heltal. Om 510 och 1040, alltså 10=5e och 40=10f, så finns en produkt av två heltal, ef, så att 540, dvs 40=5ef. Sätt e=2 och f=4, vilket ger ef=4*2=8 och 40=5ef=5*8.Exempel:Låt e, f vara två heltal. Om 315 och 1560, så finns en produkt av två heltal, ef, så att 360, dvs 60=3ef. Sätt e=5 och f=4, vilket ger ef=5*4=20 och 60=3ef=3*20.

torsdag, juli 07, 2005

Marita Ulvskog, Grevinnan af SAP

En av arbetarearistokratins företrädare, Marita Ulvskog, gick idag till attack mot en av Expressens fria opinionsbildare. Ulvskog ifrågasatte opinionsbildarens klasstillhörighet. Ulvskog glömde dock påpeka sin egen klasstillhörighet, ty med en skattefinansierad månadsinkomst på 89 000 kronor torde Ulvskog inte vara medlem av Sveriges arbetarklass. Ulvskog hävdade att Sveriges arbetarklass bestod av arbetslösa-, sjuka- och lågavlönade medborgare. Således instämde Ulvskog i att Socialdemokraternas främsta partiföreträdare ingalunda vore att beteckna såsom tillhörande Sveriges arbetarklass. Expressen tilldelade Ulvskog titeln "Grevinnan af SAP".

onsdag, juli 06, 2005

Är du önskad lille vän ?

Sverige införde så kallad fri abort 1975. I 30 års tid aborterade svenska medborgare ca en miljon ofödda barn. Människorättsorganisationen för Bioetisk Reform, MBR, valde att låta publicera bildbevis på aborterade människoliv såsom metod att föra brottsoffrens talan. Nämnda bildbevis finns att beskåda på MBR:s hemsida, se nedanstående länk. Sveriges Radio, Front i P3, intervjuade MBR:s Mats Selander. P3 sände också en debatt mellan Folkpartiets Birgitta Ohlsson och Mats Selander. Besök SR:s hemsida och lyssna på ovan nämnda radioinslag.

Känsliga besökare må uppleva MBR:s bildmaterial stötande!
Människorättsorganisationen för Bioetisk Reform:
http://www.abortnej.se

Mats Selanders och Birgitta Ohlssons debatt om fri abort:
http://www.sr.se/cgi-bin/p3/nyhetssidor/artikel.asp?ProgramID=1291&Nyheter=&artikel=643443

tisdag, juli 05, 2005

Hets mot män, "comment"

"Anmäl radikalfeminister som uttalar sig kränkande mot folkgruppen män, låt oss se hur de behandlas i rätten om det de säger genom deras lögner som skadar männen är lagvidrigt eller ej".

Ovanstående "comment" återfanns i anslutning till mitt inlägg Hets mot män. I en seriös rättsstat torde givetvis feministernas hets motsvara andra gruppers hets mot folkgrupp. Sverige rättsliga förfarande borde dock ifrågasättas, ty en åtalad medborgare behandlas olika i en rättsprocess på grundval av kön, etnisk bakgrund och politisk värdegrund.
Mitt påstående stöds av av bland andra Christian Diesen, professor i processrätt, Stockholms universitet. Diesen publicerade tidigare nedanstående debattinlägg i DN:

"Sammanfattningsvis ser vi alltså att personer av utländsk härkomst särbehandlas negativt i rättskedjans alla led: Personer med invandrarbakgrund anmäls oftare, åtalas oftare, fälls oftare, får strängare straff och behandlas sämre inom kriminalvården".

Vidare införde Sveriges riksdag, 1994, en föga demokratisk straffskärpningsregel. Brottsbalken 29 kap 2 § 7:

"...om ett motiv för brottet varit att kränka en person, en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer på grund av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller annan liknande omständighet..."

Kvinnliga förövare avseende sexualbrott mot barn anges i mellan 5 och 15 procent av alla konstaterade övergrepp. Socialstyrelsen angav i en utredning gällande sexuella övergrepp mot barn:

"Kvinnor har traditionellt setts som ”naturligt” omvårdande, vilket troligen gör tanken på kvinnor som förövare särskilt upprörande och motståndet större mot insikten att även kvinnor kan förgripa sig sexuellt. På senare tid har det i såväl svensk som t.ex. engelsk debatt framförts indikationer på att antalet kvinnliga förövare i själva verket kan vara högre än man trott".

Feministernas hets mot män torde vara meningslös att pröva i svensk domstol med anledning av ovanstående fakta. En objektiv rättsprocess finns således inte att tillgå i Sverige av idag.

fredag, juli 01, 2005

Hets mot män

Margareta Winberg hetsade mot svenska män i en krönika i Expressen idag. Winberg förespråkade ett införande av åsiktsförbud gällande Sveriges oliktänkande opinionsbildare. Winberg framförde konspirationsteoretiska resonemang, vars innehåll syftade till att desinformera landets medborgare. Winberg förnekade även vetenskapliga fakta och hävdade att människans biologi ingalunda utgjorde ett skäl till rådande samhällssituation medborgare av olika kön emellan.