måndag, juni 25, 2007

Assarmos debattartikel i SvD

Svenska Dagbladet publicerade idag en läsvärd debattartikel signerad Bitte Assarmo.

Svenska Dagbladet:

"I själva verket har varken Gudrun Schyman eller någon annan lyckats bevisa för mig att familjens död skulle göra något för jämlikheten eller för barnens väl och ve.

Tvärtom tyder all statistik på att kärnfamiljen generellt sett är en mycket trygg miljö för barn att växa upp i, och att våld innanför hemmets väggar knappast är specifikt just för denna familjegrupp.

Istället för att predika död åt familjen borde dagens feminister predika trygghet för barnen oavsett familjeform."

Svenska Dagbladet:
Spotta inte på kärnfamiljen

Tryckfelsnisse och tonårsabortstatistik i DN

Dagens Nyheter publicerade idag alarmerande abortstatistik.

Dagens Nyheter:

"Väsentligt vetande saknas. Det visar en forskningsstudie av bland andra Tanja Tydén, barnmorska och professor vid Uppsala universitet. När hon studerade ett antal tonåringar som sökte abort visade det sig att närmare hälften av dem hade haft oskyddat samlag."

Jag missuppfattade nog en central del av skolans sexualundervisning, ty jag antog att alla som sökte abort hade haft oskyddat samlag, inte bara hälften. Tryckfelsnisse smög sig nog in i DN:s artikel, men vad studerade Tydén egentligen?

Dagens Nyheter:
Tonårsaborterna ökar kraftigt

söndag, juni 24, 2007

Mona Sahlins uppgång och fall

Jag noterade i Synovate Temos senaste opinionsundersökning att Socialdemokraternas väljarstöd återigen hamnade på samma låga nivå som innan Mona Sahlin tillträdde som partiordförande. Sahlins smekmånad som partiordförande torde därigenom vara att betrakta som avslutad.

Dagens Nyheter:
Socialdemokraterna går kraftigt bakåt

YouTube:
Mona Sahlin fifflar

onsdag, juni 20, 2007

En dagsdos feministpropaganda

Jag tittade på Janne Josefssons nära på perversa exploatering av Bobby i Uppdrag gransknings program Fallet Bobby. I programmets efterföljande studiosamtal medverkade psykologen och psykoterapeuten Elisabeth Kwarnmark. Kwarnmark hävdade att Bobbys mamma aldrig avsåg nedvärdera Bobby med allehanda nedsättande ord, utan allena avsåg tillfredställa pojkens styvpappa. Fallet Bobby visade således på en oförvitlig kvinnas omänskliga agerande till följd av en närstående mans tankekontroll. Sveriges statstelevision förmedlade via ovanstående studiosamtal statsledningens ordinerade dagsdos feministpropaganda!

söndag, juni 17, 2007

Sex mellan män och hivinfektion

RFSL:s inställning till ökad spridning av hivinfektion i Sverige torde utgöra ett folkhälsoproblem. Ca 40 procent av 2006 års registrerade fall av hivinfektion bland män uppkom till följd av sex mellan män. Av samtliga registrerade fall av hivinfektion utgjorde sex mellan män uppkomstorsak i inte mindre än 25 procent av alla registrerade fall. Sex mellan män utgjorde främsta enskilda förklaring till smittspridning av hivinfektion bland män. Således borde en restriktiv inställning till sex mellan män föranleda en minskad spridning av hivinfektion i Sverige.

Svenska Dagbladet:
Kraftig ökning av hiv-fall i Sverige

Smittskyddsinstitutet:
Statistik för hivinfektion

torsdag, juni 14, 2007

Diskriminering av äldre i Sverige

I jämställdhetshysterins förlovade land torde Expressens Ulf Nilsson provocera Sveriges genusmanipulerade medborgare genom att påtala verklig diskriminering, nämligen samhällets diskriminering av äldre.

Expressen:
Viktigaste problemet i dag: Diskrimineringen av äldre

måndag, juni 11, 2007

Liza Marklund, en feministisk lögnhals!

Liza Marklund ljög om Brottsförebyggande rådets utredning gällande kvinnovåld med dödlig utgång. Jag ska nedan bemöta Marklunds lögnaktiga krönika i Expressen utifrån Brå:s utredning Utvecklingen av dödligt våld mot kvinnor i nära relationer.

Marklund i Expressen:

"Morden minskar inte alls. År 2004 återfinner vi för övrigt den högsta dödssiffran under hela Ryings undersökningsperiod – 43 kvinnor mördades det året."

År 2003 och 2005 registrerade man två av undersökningsperiodens tre lägsta antal dödsfall, nämligen 27 respektive 29 fall. År 1992 registrerades 42 fall, ett mindre än 2004. Rying grupperade antal dödsfall i tre femårsintervall med anledning av att enskilda års antal avvek från undersökningsperiodens medianvärde. Femårsintervallen syftade således till att möjliggöra en slutsats gällande våldets utveckling. I Brå:s utredning framgick även att i nämnda tre femårsintervall förekom 37, 33 respektive 35 dödsfall. Marklunds siffra utgjorde således ett extremvärde i förhållande till undersökningsperiodens övriga årtal och påvisade ingalunda en ökning avseende antal fall av våld med dödlig utgång. Förvisso ökade antal mord, men inte på grund av en ökad mängd mord, utan allena beroende på en ändrad praxis i svensk domstol gångna tid.
Därtill visade en jämförelse mellan Brå:s utredning och Rammers- och Somanders forskning från 1989 och en undersökning gällande våld med dödlig utgång i Stockholms kommun 1951-1991, på en minskning av antal fall av kvinnovåld med dödlig utgång. Fakta som Marklund föga förvånande förbisåg.

Utvecklingen av dödligt våld mot kvinnor i nära relationer:

"Bara under åren 2003-2005 förändras antalet dödade kvinnor drastiskt från ett år till ett annat. För att undvika att sådana plötsliga förändringar slår igenom då utvecklingen beskrivs slås i den fortsatta analysen materialet samman i tre femårsgrupper; 1990-94, 1995-99 och 2000-04"

"I början av 1990-talet bedömdes omkring två tredjedelar av fallen som mord, medan det i början av 2000-talet i stället handlar om 9 av 10 fall."

"Resultaten visar således att det dödliga våldet mot kvinnor i nära relationer minskat under perioden 1990-2004 jämfört med 1971-80, och detta oavsett om hänsyn tas till befolkningsutvecklingen eller inte. Den exakta storleken på denna minskning är dock oklar, men ligger sannolikt mellan 20 och 30 procent."


Marklund i Expressen:

"Och hur var det med dårarna då? Var verkligen över 90 procent av kvinnomördarna skvatt galna?
Jag hittar dem inte i studien. Där talar man om män som definieras ha ”psykiska störningar” eller ”psykiatrisk problematik”. Bland dem anges ”stressreaktioner”, ”psykiska störningar” och ”depressioner”."

"Psykisk sjukdom anges som mordmotiv i 13 procent av fallen."

Brå:s undersökningsmaterial redovisade uppenbara skäl till att klassificera nio av tio gärningsmän såsom psyksjuka, åtminstone utifrån en rättspsykiatrisk synvinkel. Brå:s utredare, Mikael Rying, utgick från Rättsmedicinalverkets information gällande rättspsykiatriska utredningar (RPU) och så kallade paragraf 7-undersökningar. Marklund torde betrakta suicidbenägna medborgare, medborgare med diagnostiserad personlighetsstörning och medborgare med diagonsticerad psykossjukdom som friska, en lika märklig som ovetenskaplig definition från Marklunds sida. Att psykisk sjukdom allena utgjorde ett motiv i 13 procent av alla fall må förvisso stämma, men då ska vi även ha i åtanke att man avsåg fall med psykisk sjukdom som enda motiv. Psykisk sjukdom förekom dock som en viktig delförklaring i inte mindre än nio av tio fall.

Utvecklingen av dödligt våld mot kvinnor i nära relationer:


"De män som dödar en kvinna i en nära relation är således i övervägande delen av fallen psykiskt sjuka eller psykiskt störda. Nära 25 procent av gärningsmännen begick, som tidigare nämnts, självmord i samband med brottet. Självmord kan karaktäriseras som en handling som i huvudsak begås av, åtminstone vid händelsen, psykiskt instabila personer. Om därför de gärningsmän som begick självmord i samband med brottet räknas in, liksom de som genomgick en så kallad §7-undersökning och fick en diagnos, hade omkring 90 procent av gärningsmännen en psykisk sjukdom eller annan psykiatrisk problematik."

Marklund i Expressen:

"De flesta hustrumördarna hade jobb och bostad och ett ordnat liv. Hälften var tidigare helt ostraffade. De hade inte ens begått något trafikbrott."

Brå:s utredning återgav visserligen Marklunds siffra, men poängterade även de facto att ovannämnda siffra utgjorde en minimnivå med anledning av ofta förekommande mörkertal gällande partnerrelaterad brottslighet.
I Brå:s utredning framgick även att hustrumördarna i regel saknade arbete. Faktafel av Marklund.


Utvecklingen av dödligt våld mot kvinnor i nära relationer:

"Andelen tidigare känt hot och våld kan naturligtvis vara ännu högre än vad som har framkommit här. Endast uppgifter ur polisens förundersökningsmaterial, domar och intervjuer med polisutredarna har utgjort underlag för rapporten. Resultatet får således ses som en miniminivå. Amerikansk forskning redovisar till exempel betydligt större andel tidigare känt hot och våld än denna undersökning, ända upp till 80 procent (t.ex. Smith m.fl., 1998 och Moracco m.fl., 1998, McFarlane m.fl., 1999)."

"De män som begår dödligt våld mot kvinnor i nära relationer är vanligen personer med omfattande sociala problem. I nära hälften av fallen var gärningsmännen antingen arbetslösa, hade beredskapsarbete eller var förtidspensionerade."

Marklund i Expressen:

"Övervägande delen var spiknyktra vid mordtillfället. Var tionde var glad och frisk och nöjd med livet, och han högg ÄNDÅ ihjäl sin fru med en köttyxa – utan att må dåligt efteråt."

Marklunds avslutande del gränsade till ren komik. En av tio led inte av en diagnosticerad psykisk sjukdom. Vederbörande upplevde förmodligen samvetskval till följd av sin handling, men blev inte i en rättspsykiatrisk utredning klassificerad såsom psyksjuk. Marklund borde nog nyansera sin syn på psykossjukdom, personlighetsstörning och allmän pskykisk ohälsa.

Marklund utelämnade att utrikes födda medborgare utgjorde en överrepresentation i Brå:s statistik. Inte mindre än 30 procent av alla gärningsmän hade utländsk bakgrund medan aktuell grupp bara utgjorde en tiondel av Sveriges befolkning.

Liza Marklund, en feministisk lögnhals!

Expressen:
Kvinnor dödar inte sina män när de mår dåligt

Brottsförebyggande rådet:
Utvecklingen av dödligt våld mot kvinnor i nära relationer (*.pdf)

onsdag, juni 06, 2007

Snipp, Snapp, Snorum, Hej, Fitta

Jag läste på Blogge Bloggelitos blogg att RFSU tydligen ska försöka återlansera "snippa" som ord på en kvinnas könsorgan. Jag skrev ett inlägg på samma tema en gång, då med anledning av att en tjomme i SSU föreslog samma benämning. En kvinna vid namn Elisabet gav dock genusfanatikerna huvudbry med anledning av ett kommentarsinlägg på min blogg.

Elisabet:

"Dessutom måste man skicka ut en skrivelse till alla i Västerbotten. Där "snippar" man nämligen in till nån och dricker kaffe eller "jag ska bara tvär-snippa och hämta ..."."

Snippa in på Blogge Bloggelitos blogg och smaka snippa, ett bildspel föreställande tvättäkta snippa finns att beskåda på Blogges blogg, passa på och köp!

Jag besökte Dagens Nyheters länk, mestadels med anledning av att jag länkade till DN:s artikel nedan. Jag ögnade igenom aktuell artikel och avlossade en skrattsalva.

Dagens Nyheter:

"Ballongen är transparent och vit för jag ville inte ge mig in i en diskussion om rosa eller blått."

"en diskussion om rosa eller blått", nej, bevare mig väl. I Sverige av idag torde en medborgare framstå som provokativ utifall att vederbörande kastade sig huvudstupa in i en diskussion gällande "rosa eller blått".

Dagens Nyheter:

"Ja, många undrar vad de ska säga. Det skapar en trygghet om man vet vad alla delar på ens kropp heter. Det är inte fel att man känner till andra ord också, men det är bra om man kan gå till apoteket och fråga efter salva för snippan - då vet de vad man menar."

Vad bra, tänk om man kom hem med tipskupong, som han i Macken, han som inte vågade säga kondom?

Blogge Bloggelito - Regeringsblogg:
Snippa

Dagens Nyheter:
Snippa är namnet

Wikipedia:
Snipp, snapp, snorum

Tidigare inlägg i samma tema:
Snippa?

Svenskarnas kollektiva narcissism

Aftonbladet:

"Den vanliga svensken är inte så vanlig. I själva verket är vår syn på livet ganska extrem – men på ett bra sätt.
En ny undersökning visar nämligen att vi har världens mest moderna värderingar."

"...världens mest moderna värderingar.", så beskrev tydligen Aftonbladet svenska folkets extremistiska inställning. Vi ska dock inte ta illa upp, ty Aftonbladet lärde oss också att vi innehade en extremistisk attityd, men "på ett bra sätt". Vilken människa med extremistisk livssyn torde inte betrakta sin egen inställning såsom eftersträvansvärd?
Måhända visade aktuell undersökning inte på svenskarnas moderna värdegrund, utan på svenskarnas kollektiva narcissism.

Aftonbladet:
Modernast i världen

Sveriges nationaldag

Idag ska internationalisterna i Sveriges riksdag försöka förmå oss att fira Sveriges nationaldag, löjeväckande!
Dagen till ära vill jag i alla fall rekommendera mina besökare att ta del av nedanstående videolänksamling med anknytning till Sverige.

YouTube:
Swedish National Anthem

YouTube:
Mitt land, Sverige

tisdag, juni 05, 2007

Nej till HBT och pedofili

Massmedia uppmärksammade idag en ny svensk pedofilportal på internet. Aktuell pedofilsite förvånade mig ingalunda med tanke på rådande samhällsutveckling. Pedofilernas försök att legalisera pedofili torde vara en logisk konsekvens av nuvarande samhällsutveckling, vilken tidigare även legaliserade homo-, bi- och transsexualitet. På mindre än 30 års tid erhöll homo-, bi- och transsexuella medborgare samhällets acceptans. Gayrörelsens framgångsrika opinionsbildning resulterade till och med i att makthavarna delvis kriminaliserade kritik av homo-, bi- och transsexuell livstil. Samhällets acceptans gällande HBT torde även föranleda en framtida legalisering av pedofili!

Svenska Dagbladet:
Pedofiler på svenskt webbhotell

Dagens Nyheter:
Pedofilsajt tar skydd av lagen

måndag, juni 04, 2007

Billströms homosexpropaganda i Riga

Tobias Billström gjorde ett föga imponerande intryck i samband med att han deltog i Rigas Pride parad. Dessutom paraderade Billström med såväl svensk flagga som regnbågsflagga. Billström borde inte deltaga i nämnda parad med anledning av att somliga åskådare torde betrakta hans deltagande såsom en svensk representation. Billström borde lägga band på sig och inte bedriva homosexpropaganda i internationella sammanhang.

Svenska Dagbladet:
Lettisk prideparad med Billström

lördag, juni 02, 2007

Hakelius om Brå:s rapport

Nej, Hakelius, vi ska inte ingå ett "fredsavtal" med feministerna utan vi ska proklamera en "krigsförklaring". Aftonbladet publicerade en annars läsvärd kolumn signerad Hakelius.

Hakelius i Aftonbladet:

"Vid vilka middagsbord är det ”laddat” att påpeka att folk som mördar närstående är galningar? Jo, vid middagsbord där Den Sanna Tron kräver att alla män, bara genom att vara män, är galningar."

Aftonbladet:
Hakelius: Jaså, vanliga män slår inte ihjäl sin fru?