onsdag, augusti 31, 2005

Fi:s valberedning

Vänstersekteristiska föreningen Feministiskt Initiativ nominerade härförleden Gudrun Schyman och Devrim Mavi till tilltänkta partiordförandeskap. FI:s valberedning valde föga förvånande att nominera en kriminell person såsom föreningens talesperson. Schymans väldokumenterade kriminella förflutna förhindrade tydligen inte nämnda nominering. Schyman ägnade sig tidigare åt ekonomisk brottslighet, vilket resulterade i en fällande dom i svensk domstol. Skattemedel bekostade även Schymans politiska engagemang i FI. Schymans riksdagslön finansierade hennes politiska arbete i FI, vilket nämnda ersättning ingalunda avsåg.

måndag, augusti 22, 2005

Konspirationsteori i Dagens Nyheter

Jan Guillou levererade nyligen en tänkvärd krönika i Aftonbladet. Guillou kommenterade i sin kolumn en artikel i Dagens Nyheter, vilken han ansåg kritiserade muslimerna såsom nazisterna en gång agiterade mot judarna. Feministisk retorik upplevs likväl ofta vara hemmahörande i hetspropaganda, vilket mindre sällan omnämns i massmedia. Guillous krönika redogjorde åtminstone tämligen väl för förstnämnda omständighet.

Läs Jan Guillous krönika i Aftonbladet:
Nazismens retorik riktas mot muslimerna

Läs Lisbeth Lindeborgs debattartikel i Dagens Nyheter:
Militant islamism utgör den tredje totalitarismen

söndag, augusti 21, 2005

Linear algebra, video lectures

Massachusetts Iinstitute of Technology tillhandahåller videoinspelade föreläsningar i linjär algebra. På universitetets hemsida, MIT OpenCourseWare, kan man ta del av nämnda kursmaterial.

MIT OpenCourseWare, Video Lectures:
http://ocw.mit.edu/OcwWeb/Mathematics/18-06Spring-2005/VideoLectures/index.htm

lördag, augusti 20, 2005

Utanförskapet växer dramatiskt i Sverige

Dagens Nyheter publicerade idag en debattartikel signerad Lars Leijonborg, Tina Acketoft och Mauricio Rojas. Politikerna angrep Socialdemokraternas oförmåga att motverka arbetslöshet, undermålig skolundervisning och brottslighet bland Sveriges utsatta samhällsmedborgare. Folkpartisterna nämnde dock inte i aktuell debattartikel att omnämnda problem härstammade från en misslyckad asyl- och invandringspolitik. Man undvek även att nämna partiets okritiska inställning gentemot Socialdemokraternas förda asyl- och invandringspolitik. Därmed skuldbelade man Socialdemokraterna, trots att Folkpartiet aldrig någonsin förespråkade en alternativ politik gångna tid.
Debattörernas kritik gällande svensk skolundervisning torde vara lika onyanserad, ty liberal oreda bidrog till att skapa nuvarande kaotiska skolmiljö. Liberalernas åsidosättande av traditionell etik och moral resulterade gångna decennium i samhällelig dekadens.

lördag, augusti 13, 2005

Expressens oseriösa opinionsundersökning

Expressen publicerade nyligen en artikel angående en process i svensk domstol. I anslutning till nämnda artikel genomförde Expressen även en opinionsundersökning avseende medborgarnas förtroende för Sveriges rättssystem. Expressens tilltag visade att man inte vill vara sämre än Aftonbladet på att prestera undermålig journalistik. Jag skrev nedanstående inlägg i samband med Aftonbladets oseriösa undersökning. Expressens menlösa journalistik motiverade mig att reprisera mitt tidigare inlägg gällande Aftonbladets oseriösa opinionsundersökning.

"Aftonbladet publicerade nyligen en oseriös opinionsundersökning, vilken angav att nio av tio medborgare saknade förtroende för svenska domstolars arbete. Aftonbladet genomförde undersökningen i anslutning till en artikel gällande en rättegång, vilket säkerligen inverkade på medborgarnas ställningstagande i aktuell fråga. Mot bakgrund av ovanstående betecknade jag omgående nämnda undersökning såsom oseriös och intetsägande. SOM-institutets återkommande opinionsstudie, Riks-SOM, visade tvärtemot Aftonbladets undersökning på en folklig tilltro till Sveriges rättsväsende. Inte mindre än hälften av Sveriges befolkning hyste stort förtroende för nuvarande domstolsväsende. Därtill visade SOM-institutets undersökning på att ytterligare en tredjedel av medborgarna ställde sig tveksamma till Sveriges domstolsväsende. Domstolarna saknade bara en femtedel av medborgarnas förtroende."

tisdag, augusti 09, 2005

Fi och Claes Borgström

Idag publicerade Dagens Nyheter en artikel rörande föreningen Feministiskt Initiativ. Två av styrelsemedlemmarna förordade JämO:s Claes Borgström såsom partiordförande. Borgström tackade dock nej till tilltänkta ordförandeskap. Att Borgström avfärdade FI:s invit föreföll föga förvånande, men att FI ens tillfrågade Borgström förvånade mig. Föreningens desperata tilltag vittnade än en gång om föreningens prekära situation.

Johanne Hildebrandts krönika i Aftonbladet

Aftonbladet publicerade härförleden en krönika signerad Johanne Hildebrandt. Författarinnans argumentation föreföll vara så enfaldig och naiv att ingen läsare torde undgå att skärskåda Hildebrandts populistiska utspel. Hildebrandts krönika lovordade samhällelig dekadens och fördömde kristen etik och moral. Hildebrandt kritiserade svenska kyrkans tidigare ovilja att låta döpa oäkta barn som henne själv. Hon hävdade även att hennes egna födelse tillkom såsom en konsekvens av dåtida abortförbud. Hildebrandts kritik mot kyrkans livgivande tradition förbannade således även hennes egen existens.

onsdag, augusti 03, 2005

Sex utan samtycke

Föreningen Feministiskt initiativ vill kriminalisera sex utan samtycke. Därmed vill man ge domstolarna en utvidgad möjlighet att avkunna spekulativa domslut, ty ett samtycke vore nästintill omöjligt att påvisa i en domstolsförhandling. Fi vill uppnå en fiktiv jämställdhet, i vilken man ska mäta jämställdhet i antal dömda våldtäktsmän. En reell jämställdhet borde rendera i en faktisk minskning av antal begångna sexualbrott och inte i en ökad mängd våldtäktsåtal.

tisdag, augusti 02, 2005

Länspolismästare Carin Götblad

Länspolismästare Carin Götblad förvånade mig idag med anledning av ett flertal politiska utspel i samband med Stockholm Pride. Götblad hävdade att Stockholm Pride saknade politisk betydelse. Mot bakgrund av ovanstående tillät hon paraddeltagare att bära polisuniform i en förestående parad. Götblads aningslösa inställning gällande festivalens politiska betydelse visade sig dock vara falsk. Götblads tal på Stockholm Prides öppningscermoni handlade nämligen om vikten av att bekämpa oppositionella medborgare. Götblads engagemang visade att Sveriges opposition måste motarbeta såväl rådande regim som en partipolitisk polismyndighet. I en demokrati borde statsbärande parti inte inneha egen milis i form av rådande polismyndighet.

Sveriges nya vänsterparti

Svenska Dagbladet redogjorde idag för Feministiskt initiativs tilltänkta politik. Fi vill tillskansa sig Vänsterpartiets väljarstöd via liknande krav på individualiserad föräldraförsäkring och sex timmars arbetsdag. Fi profilerade sig därmed som ett vänsterparti.