onsdag, februari 20, 2008

Icke feministisk jämställdhetspolitik

Jag ska låta göra ett försök att specificera min icke feministiska agenda. Förhoppningsvis ska min politiska målsättning bidra till en ny sund jämställdhetspolitik i Sverige. Jag vill att mina besökare ska komplettera min nytilltänkta jämställdhetspolitik. Hjälp mig att vidareutveckla min plattform genom att posta förslag i form av kommentarsinlägg. Till att börja med så måste vi korrigera ett antal politiska misstag avseende Sveriges lagstiftning. Ta del av nedanstående förslag på reviderad lagstiftning.

1. Avskaffande av bevisbördedirektivet. En arbetstagare måste påvisa otillåten diskriminering. En arbetsgivare ska inte behöva bevisa frånvaro av diskriminering.

2. Avskaffande av kvinnofridskränkning. Upprepad brottslighet ska beivras såsom all annan brottslighet. En brottsrubricering ska annars förekomma, nämligen fridskränkning, en benämning oberoende av kön.

3. Avskaffande av pappamånaden. Föräldrarna ska själva avgöra föräldraledighetens upplägg. Ingen lagstiftning ska tvinga båda föräldrarna att vara hemma en månad vardera.

4. Allmänt åtal ska inte gälla kvinnomisshandel. En kvinna ska i mån av intresse ha all möjlighet att återkalla en anmälan. Statens strävan att skipa rättvisa ska inte vara överställd familjens möjlighet att göra upp i godo utan rättsväsendets inblandning.

5. Abortförbud. En kvinna ska inte få välja att avsluta ett fosters liv på grund av ovilja att genomgå en graviditet. Särskilda medicinska skäl och särskilda sociala skäl ska i undantagsfall tillåta abort.

6. Restriktiv förskrivning av p-piller ska motverka en lösaktig attityd bland samhällsmedborgarna, leda till ökad användning av kondom och främja barnrik familjebildning.

7. Avskaffande av positiv särbehandling. Ingen diskriminering ska få äga rum beroende på kön.

8. Jämställdhetslagen ska genomgå en revision. En arbetsgivare ska exempelvis inte behöva säkerställa en jämställd fördelning av personal utgående från kön.

9. Avskaffande av jämställdhetsavtalet. Ett intetsägande avtal med diskriminerande underton.

10. Omfattande genomgång av kvinnoorganisationernas statsbidrag. Bidrag ska fortsättningsvis bara tillfalla endera kvinnoorganisation med verksamhet inriktad på samhällets utsatta medborgare.

11. Översyn av särbeskattningens påverkan på medborgarnas val av familjebildning. Särbeskatntingen ska inte inverka i en negativ inriktning på medborgarnas förmåga att leva i en fungerande kärnfamilj.

12. Avskaffande av JämO.

13. Översyn av lagstiftning gällande sexualbrott. Utökad bevisbörda i våldtäktsmål. Oskyldiga ska inte riskera att bli dömda.

14. Förbjud homosexuell adoption och inseminering av lesbiska medborgare. En åtgärd som ska åstadkomma ökad heteronormativitet.

15. Religiösa trossamfund ska utan statlig inblandning avgöra huruvida man vill tillåta samkönade äktenskap och kvinnors tillträde till prästerkap.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Suck. Du är en ovanligt insnöad tomte du.

John Berg sa...

Magnus Hansson:

Jag fick ett mail från en person vid namn Magnus Hansson. Han lyckades av någon outgrundlig anledning inte posta ett kommentarsinlägg så han skickade ett mail till mig istället. Jag ska försöka besvara Hanssons inlägg via nedanstående kommentarsinlägg. Håll till godo Magnus.

Jag vill inte "stryka kvinnomisshandel ur lagboken". Jag vill att misshandel inte ska utgöra "allmänt åtal". Jag vill även avskaffa lagen om kvinnofridskränkning. Jag motiverade ovanstående i mitt blogginlägg. Därtill vill jag passa på att påpeka att svensk lag inte inkluderade kvinnomisshandel utan ringa misshandel, misshandel av normalgraden och grov misshandel. En brottsrubriering som jag aldrig avsåg avveckla. Din beskrivning av din väns öde vittnade om en allvarlig problematik med nuvarande lagstiftning. Din vän torde aldrig erhålla upprättelse i domstol även utifall vederbörande gjorde en anmälan med anledning av hans fd partners psykiska misshandel. Fridskränkning avsåg underlätta kvinnornas situation i en problematisk parrelation och tog i praktiken ingen notis alls om männens utsatta situation.

Du kritiserade min inställning till abort och föreslog ett avskaffande av mannens skyldighet att betala underhåll utifall att en kvinna behöll ett barn trots mannens inrådan. En reviderad abortlagstiftning torde utgöra en stötesten och vi torde onekligen inte vara överens i frågan. Jag vill i princip förbjuda abort och måste säga att dina resonemang angående illegal abort inte fick mig att tänka om. Samhället borde snarare underlätta tonåringarnas föräldraskap än understödja abort. Man borde kanske rentutav undvika att ta upp abortfrågan som en del av en ny icke feministisk jämställdhetspolitik. En feg, men kanske nödvändig väg att gå om man ska enas om ett förslag till ny jämställdhetspolitik.

Mitt motstånd avseende p-piller utgick ifrån p-pillrets negativa inverkan på kvinnornas sexualmoral, spridning av STD, antal barn i varje familj med mera. Man måste noga utreda p-pillrets negativa konsekvens avseende barnrik familjebildning.

Jag vill avskaffa JämO eftersom fd jämställdehetsombudsman Claes Borgström uteslutande använda JämO till att sprida feministisk propaganda. JämO borde ingå som en del i en enhetlig diskrimineringsombudsman med fokus på åldersdiskriminering med mera. Jämställdhetens mindre viktiga roll i svensk politik ska inte överskugga andra viktiga politikområden.

En antifeministisk politik måste försvara heteronormativitet och synliggöra kärnfamiljens viktiga roll i ett samhälle. Således måste en antifeministisk politik motverka samkönad adoption och all form av onormal familjebildning. Staten ska inte uppfostra samhällsmedborgarna, vilket feministerna avsåg i och med exempelvis förskolans obskyra genuspedagogik med mera.

John Berg sa...

Zac's åsikter på ett fat, Artikel 19 och ofeministiska lagar:
http://wiktzac.blogspot.com/2008/02/sger-man-artikel-19-till-ngon-s-r-nog.html